精品项目

北大资源阅府

běi dà zī yuán yuè fǔ

昆明学府中心

kūn míng xué fǔ zhōng xīn

鸥鹏书院

ōu péng shū yuàn

阳光花园

yáng guāng huā yuán

申泰·中原印象

shēn tài ·zhōng yuán yìn xiàng

融侨悦澜庭

róng qiáo yuè lán tíng

力度家园

lì dù jiā yuán

安河家园

ān hé jiā yuán

祥豪维多利亚港湾

xiáng háo wéi duō lì yà gǎng wān

北龙湖·金茂府

běi lóng hú ·jīn mào fǔ

伟业龙湖上域

wěi yè lóng hú shàng yù

合生君景湾

hé shēng jūn jǐng wān